Odwiedź nas na:

Regulamin

Wszystko co powinieneś wiedzieć przed startem.

Regulamin 2018 - do pobrania

Regulamin na rok 2018 jest dostepny do pobrania jako dokument PDF.

Regulamin zawodów Gryf Maraton - 2018

Przeczytaj koniecznie.

Dział I. ZASADY OGÓLNE

 1. Propagowanie kolarstwa sportowego i turystycznego wśród różnych grup społecznych.
 2. Rozbudowywanie form aktywnego wypoczynku.
 3. Uaktywnianie rodzin i grup znajomych do wspólnego rywalizowania i zabawy z rowerami.
 4. Ożywianie ducha sportowej walki w atmosferze przyjacielskiego współzawodnictwa.
 5. Ukazanie ciekawych i urokliwych miejsc otaczającej nas przyrody.
 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w imprezie pod nazwą  „GRYF MARATON”.
 2. Regulamin składa się z:„Działów”, które zawierają paragrafy, punkty, litery .
 3. Cykl „GRYF MARATON”, zwany dalej cyklem oznacza serię wyścigów w kolarstwie górskim.
 4. „GRYF MTB” to wyścig podstawowy.
 5. „BIG BLAT” dodatkowy wyścig do dystansu GRYF MTB.
 6. „GRYFIK” wyścig dla dzieci, rodzin, poczatkujących zawodników itp.
 7. Klasyfikacja generalna GRYF MTB, zwana dalej open, jest to ranking zawodników startujących w cyklu, bez podziału na kategorie wiekowe.
 8. Klasyfikacja końcowa GRYF MTB w kategoriach wiekowych cyklu, zwana dalej klasyfikacją końcową jest to ranking zawodników startujących w cyklu uwzględniający podział na płeć i kategorię wiekową.
 9. Klasyfikacja danej edycji GRYF MTB, jest to ranking zawodników, którzy przejechali wyznaczoną trasę w danej edycji. Klasyfikacja będzie  prezentowała czas przejazdu oraz ilość zdobytych punktów przez zawodnika z uwzględnieniem podziału na płeć i kategorię wiekową.
 10. Tabela  – chronologiczne zestawienie zawodniczek i zawodników według różnych kryteriów.
 11. Sędzia – przedstawiciel Zachodniopomorskiego Związku Kolarskiego czuwający nad prawidłowym przebiegiem zawodów i przestrzeganiem niniejszego regulaminu.
 1. Uczniowski Klub Sportowy „Trygław” Gombrowicza 19/4 70-785 Szczecin zwany dalej organizatorem – dyrektor zawodów – Robert Lisowski
 1. I edycja 13.05.18 – Szczecin Szkoła Podstawowa nr 74 w Szczecinie
 2. II edycja 10.06.18 – Szczecin Szkoła Podstawowa nr 74 w Szczecinie
 3. III edycja 02.09.18 – Szczecin Szkoła Podstawowa nr 74 w Szczecinie
 4. IV edycja 30.09.18 – Szczecin Szkoła Podstawowa nr 74 w Szczecinie
 1. Zawodnicy zgłaszają swój udział w cyklu  za pośrednictwem Internetu.
 2. Zawodnicy posiadający profil zawodnika na stronie www.gryfmaraton.pl logują się i dokonują stosownej opłaty.
 3. Zawodnicy, którzy nie posiadają profilu zawodnika na stronie www.gryfmaraton.pl dokonują rejestracji, a następnie logują się i dokonują stosownej opłaty.
 4. Mimo zgłoszenia się za pośrednictwem Internetu zawodnicy zobowiązani są do stawienia się w dniu zawodów w biurze zawodów w godz. 8.00 -10.00  celem potwierdzenia uczestnictwa.
 5. Podczas potwierdzenia uczestnictwa, o którym jest mowa w poprzednim punkcie, zawodnik zostaje wpisany na listę startową danej edycji oraz dokonywana jest rejestracja czujnika pomiaru czasu umieszczonego na numerze startowym zawodnika.
 6. Obowiązkowe jest stawienie się do biura zawodów z numerem startowym z przyklejonym czujnikiem pomiaru czasu.
 7. W sytuacjach wyjątkowych można dokonać osobistego zgłoszenia w dniu zawodów w godz. 8.00 –  10.00 w biurze zawodów.
 8. Zasady zgłaszania drużyn omówiono w Dziale III.
 1. Opłat należy dokonywać na stronie www.gryfmaraton.pl/zawody/oplaty lub uiścić  opłatę w dniu zawodów w godzinach od 8.00 do 10.00 w biurze zawodów.
 2. Niektóre opłaty startowe za uczestnictwo uiszczane w dniu zawodów są podwyższone.
 3. Wysokości i terminy poszczególnych opłat podano w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu.
 1. Zawodnicy startują z numerami startowymi przymocowanymi do kierownicy roweru.
 2. Każdy zawodnik otrzyma przed pierwszym startem numer startowy, który będzie przypisany mu  we wszystkich edycjach cyklu.
 3. Możliwość otrzymania numeru startowego pocztą lub za pośrednictwem kuriera opisano w załączniku nr 2 do niniejszego regulaminu.
 4. W przypadku zagubienia, zniszczenia lub przybycia na zawody bez numeru startowego organizator wyda uczestnikowi duplikat po uiszczeniu przewidzianej w regulaminie opłaty.
 5. Niedopuszczalny jest start z innym numerem niż przydzielony zawodnikowi w biurze zawodów przed pierwszym startem za wyjątkiem sytuacji opisanej w punkcie 9 tego paragrafu.
 6. W przypadku, gdy zawodnik wystartuje z innym numerem, zdobyte wcześniej punkty nie będą sumowane.
 7. Do pomiaru czasu mogą być użyte elektroniczne czujniki pomiaru czasu.
 8. Zawodnicy startują z czujnikami pomiaru czasu przyklejonymi do numerów startowych.
 9. Czujnik pomiaru czasu wydawany jest jeden na wszystkie edycje cyklu.
 10. W przypadku zagubienia, zniszczenia lub przybycia na zawody bez czujnika pomiaru czasu organizator wyda nowy czujnik za opłatą i w takim przypadku może być wydany zawodnikowi duplikat numeru startowego
 11. Czujnik pomiaru czasu wydawany jest razem z numerem startowym.
 12. W przypadku wydania więcej niż jednego czujnika zawodnik na kolejnych zawodach musi startować z ostatnio wydanym czujnikiem.
 1. Start  wszystkich kategoriach wiekowych odbędzie się ze startu wspólnego, o godzinie 11.00
 2. Na starcie,  wydzielony zostanie sektor startowy, zwany dalej sektorem.
 3. Sektor przeznaczony będzie dla pierwszych 5 zawodniczek i 10 zawodników  w klasyfikacji open.
 4. O ustawieniu zawodników w sektorze podczas I edycji cyklu decyduje pozycja zajęta w klasyfikacji open roku poprzedniego.
 5. O ustawieniu zawodników w sektorze w kolejnych edycjach decyduje pozycja zawodników w klasyfikacji open bieżącego roku.
 6. Sektor zostanie otwarty 5 minut przed startem.
 7. Zawodnicy upoważnieni do wejścia do sektora będą wyczytywani..
 8. Zawodnikom nieuprawnionym zabrania się przebywania w sektorze pod groźbą otrzymania kary czasowej.
 9. Trasa oznakowana będzie taśmami oraz tablicami ze strzałkami  kierunkowymi.
 10. Na trasie mogą występować odcinki niebezpieczne, strome podjazdy i zjazdy.
 11. Na skrzyżowaniach z drogami publicznymi należy zachować szczególną ostrożność.
 12. Na skrzyżowaniach dróg osoby zabezpieczające trasę mogą, w uzasadnionych przypadkach, zatrzymać nadjeżdżających zawodników.
 13. Zawodnicy zobowiązani są do bezwzględnego stosowania się do poleceń osób regulujących ruchem.
 14. Na trasie zawodów będzie znajdował się punkt żywieniowy (bufet).
 15. Klasyfikowani będą zawodnicy, którzy dojadą ma metę najpóźniej do godziny 15:00
 16. W szczególnych przypadkach czas o którym mowa w pkt. 15. może ulec wydłużeniu.
 1. W klasyfikacji danej edycji dekorowanych będzie trzech pierwszych zawodników.
 2. W klasyfikacji końcowej dekorowanych będzie trzech pierwszych zawodników.
 3. W klasyfikacji open dekorowani będą trzej pierwsi zawodnicy.
 4. Organizatorzy mogą przeprowadzić losowanie nagród rzeczowych wśród obecnych zawodników.
 5. Organizatorzy mogą wręczyć  koszulki liderom w klasyfikacji open.
 6. W przypadku wręczenia  koszulek, liderzy zobowiązani są do startowania w tych koszulkach.
 1. Zawodnicy mają prawo do składania protestów dotyczących klasyfikacji.
 2. O określonej przez organizatora godzinie, sędzia  ogłasza w formie pisemnej, nieoficjalne wyniki na poszczególnych dystansach.
 3. Nieoficjalne wyniki prezentowane są w ogólnie dostępnym miejscu i w tym czasie zawodnicy mają możliwość kontroli rezultatów.
 4. W przypadku zauważenie nieścisłości zawodnik składa protest w formie pisemnej lub ustnej organizatorowi zawodów lub Sędziemu.
 5. Protesty, o których mowa w pkt. 4 zawodnicy składają w dniu imprezy w ciągu 30 minut od ogłoszenia nieoficjalnych wyników.
 6. Protesty dotyczące klasyfikacji można także składać drogą internetową w terminie do 3 dni od opublikowania wyników na stronie internetowej cyklu.
 7. Protesty rozpatruje Sędzia i organizator.
 8. Protesty należy składać drogą elektroniczną z wykorzystaniem formularza znajdującego się na stronie Internetowej zawodów.
 1. Sędzia może zdyskwalifikować zawodnika za niesportowe zachowanie,
 2. Dyskwalifikacji podlega zawodnik startujący bez kasku.
 3. Dyskwalifikacji podlegać będzie zawodnik nie przestrzegający zasad określonych w niniejszym regulaminie.
 4. Fakt dyskwalifikacji zawodnika zostanie odnotowany w tabeli.
 5. Zawodnik, który wystartuje z numerem startowym przydzielonym innemu zawodnikowi, nie będzie klasyfikowany.
 6. Sędzia może zastosować karę czasową ewentualnie może upomnieć zawodnika co zostanie odnotowane w tabeli.
 1. Zawody odbędą  się bez względu na warunki atmosferyczne.
 2. W przypadku rezygnacji z udziału w zawodach organizator nie zwraca opłat.
 3. Zawody mogą  odbywać się przy nieograniczonym ruchu drogowym.
 4. Zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność i przestrzegać przepisów ruchu drogowego.
 5. Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania poleceń służb porządkowych i ratunkowych.
 6. Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany za wytłumaczenie.
 7. Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność i ponosi odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody wyrządzone przez siebie.
 8. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki spowodowane przez uczestników.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.
 10. Przez akceptację niniejszego regulaminu uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami.
 11. Udział w cyklu oznacza bezwzględną akceptację niniejszego regulaminu.
 12. Organizator w porozumieniu z sędzią może odmówić prawa do startu zawodnikom, którym zostało udowodnione stosowanie dopingu. Nie przewiduje się odmowy w formie pisemnej.
 13. Osoby, które nie ukończyły 18 lat startują za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów.
 14. Każdy uczestnik cyklu jest zobowiązany do jazdy w kasku sztywnym.
 15. Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub opiekunów prawnych).
 16. Zawodnicy poniżej 15 roku życie mogą startować wyłącznie w GRYFIKU.

Dział II. KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA GRYF MTB

 1. GRYF MTB 30 km – 40 km
 2. BIG BLAT około 20 km (patrz Dział IV niniejszego Regulaminu)
 3. GRYFIK około 10 km (patrz Dział V niniejszego Regulaminu)
 1. Zawodnicy w poszczególnych edycjach zdobywają punkty do klasyfikacji końcowej i open.
 2. Do wyniku w open i w klasyfikacji końcowej będą brane pod uwagę punkty z trzech najlepszych edycji cyklu.
 3. Punkty przydzielane będą według następującego wzoru:

  ilość punktów = (czas zwycięzcy open/ czas zawodnika, dla którego są liczone pkt-y) x 500

 4. W trakcie trwania cyklu będą sporządzane następujące tabele:a)  open kobieca i męska
  b)  klasyfikacja końcowa
  c)  drużyn
 1. Kategorie wiekowe ustala się jako różnicę miedzy rokiem bieżącym, a rokiem urodzenia.
 2. Kategorie kobiece:kat. K 0:      od 15 lat do 17 lat start wyłącznie w GRYF MTB
  kat. K 1:      od 18 lat do 23 lat
  kat. K 2:      od 24 lat do 30 lat,
  kat. K 3:      od 31 lat do 40 lat
  kat. K 4:      od 41 lat i więcej
 3. Kategorie męskie:kat M 0:      od 15 lat do 17 lat start wyłącznie w GRYF MTB
  kat. M 1:     od 18 lat do 23 lat
  kat. M 2:     od 24 lat do 30 lat
  kat. M 3:     od 31 lat do 35 lat
  kat. M 3+:   od 36 lat do 40 lat
  kat. M 4:     od 41 lat do 45 lat
  kat. M 4+:   od 46 lat do 50 lat
  kat. M 5:     od 51 lat do 60 lat
  kat. M 6:     od 61 lat i więcej

Dział III. KLASYFIKACJA ZESPOŁOWA

 1. Do drużyny mogą byś zgłoszone osoby zrzeszone w klubach sportowych, stowarzyszeniach lub  reprezentanci placówek oświatowych, firmy itp. Jak również osoby nigdzie nie zrzeszone np. rodziny lub grupy znajomych.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo ingerencji w  nazwę drużyny w przypadku powielenia się nazw lub przekroczenia ogólnie przyjętych norm społecznych.
 1. Zgłoszenie składu drużyny dokonuje się jednorazowo.
 2. Drużynę będzie można zgłosić w dowolnym czasie trwania cyklu z tym, że udział drużyny w klasyfikacji drużynowej będzie liczony od edycji przed którą zgłoszono drużynę.
 3. W czasie trwania cyklu nie można dopisywać zawodników do istniejącej już drużyny.
 4. W klasyfikacji zespołowej będą uczestniczyć zespoły, które zgłosiły od 3 do 15 osób.
 5. Zgłoszenie drużyny dokonuje się wyłącznie przez Internet, do godziny 12.00 dnia poprzedzającego start.
 1. Do klasyfikacji zespołowej danej edycji zalicza się trzy najlepsze wyniki  zawodników z danej drużyny.
 2. W danej edycji sklasyfikowana będzie tylko ta drużyna, która ukończy wyścig w składzie co najmniej 3 – osobowym.
 3. Oficjalne wyniki po poszczególnych edycjach zostaną podane na stronie internetowej po zawodach razem z oficjalnymi wynikami indywidualnymi.
 4. Suma punktów, zdobytych przez drużynę we wszystkich edycjach, będzie decydować o miejscu zajętym przez zespół w całym cyklu.

Dział IV. BIG BLAT

 1. Zawodnik po przejechaniu mety GRYF MTB może kontynuować wyścig BIG BLAT bez konieczności zatrzymywania się i zgłaszania sędziom chęci dalszej jazdy.
 2. Wyścig BIG BLAT nie ma wpływu na klasyfikacje wyścigu podstawowego.
 3. W wyścigu BIG BLAT mogą brać udział tylko osoby pełnoletnie.
 1. Czas przejazdu dystansu BIG BLAT to różnica  czasów uzyskanych na wyścigu podstawowym i czasu uzyskanego po przejechaniu wyścigu BIG BLAT.
 1. Zawodnicy, którzy pojadą na dystans BIG BLAT będą mieli sporządzoną dodatkową klasyfikację na zasadach wyścigu czasowego.
 2. Czas przejazdu BIG BLAT będzie liczony od wjazdu na metę GRYF MTB do wjazdu na metę BIG BLAT.
 3. Klasyfikacja BIG BLAT będzie klasyfikacją typu open wyłącznie indywidualną.
 4. Zawodnicy otrzymają punkty według następującego klucza: za I miejsce 40 pkt. za II 39 pkt. za III miejsce 38 pkt. i analogicznie malejąco za kolejne miejsca aż do miejsca XL za, które zawodnik otrzyma 1 pkt.
 5. Zawodnicy, którzy zajmą miejsca XLI i dalsze otrzymają po 1. punkcie.
 6. Punkty zdobywane na BIG BLAT na poszczególnych edycjach będą sumowane. Na wynik końcowy dystansu BIG BLAT będą się składały punkty uzyskane na wszystkich edycjach cyklu.
 7. Dekoracja zawodników wyścigu BIG BLAT odbędzie się na edycji finałowej.
 1. Na BIG BLAT mają zastosowanie przepisy zawarte w niniejszym regulaminie dotyczące ogólnych zasad zachowania, bezpieczeństwa, sędziowania, składania protestów, kar itp. Interpretacja regulaminu pozostaje po stronie organizatora i sędziów.

Dział V. GRYFIK

 1. Głównym celem GRYFIKA jest popularyzacja kolarstwa górskiego, prezentacja walorów przyrodniczych Puszczy Bukowej oraz integracja kolarzy o zróżnicowanym poziomie kondycyjnym.
 2. GRYFIK przeznaczony jest głównie dla osób początkujących.
 3. Każdy uczestnik wyścigu otrzyma medal pamiątkowy.
 4. Wyniki będą sporządzane w formie tabeli open z zaznaczoną kategorią wiekową przy każdym zawodniku.
 5. W wyścigu mogą startować:a)  Dzieci od 11 roku życia włącznie
  b)  Dzieci do lat 13 włącznie – tylko pod opieką rodziców, opiekunów lub trenerów.
  c)  Młodzież w wieku od 14-go do 17-go roku życia wyłącznie za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów, którą należy złożyć w biurze zawodów.
  d)  Dorośli bez ograniczeń.
 1. Podczas wyścigu będzie prowadzony pomiar czasu.
 2. Kategorie wiekowe ustala się jako różnicę miedzy rokiem bieżącym, a rokiem urodzenia.
 3. Kategorie wiekowe:a)   kategorie kobiece:11-12 – żak
  13-14 – młodziczka
  15-16 – juniorka młodsza
  17-18 – juniorka
  19-22 – „osika”
  23-30 – „jarzębina czerwona”
  31 włącznie i powyżej „brzoza”b)   kategorie męskie:11-12 – żak
  13-14 – młodzik
  15-16 – junior młodszy
  17-18 – junior
  19-22 – „sokół”
  23-30 – „bielik”
  31 włącznie i powyżej „kruk”
 1. Na GRYFIKU mają zastosowanie przepisy zawarte w niniejszym regulaminie dotyczące zgłoszenia, ogólnych zasad zachowania, bezpieczeństwa, sędziowania, składania protestów, kar itp. Interpretacja regulaminu pozostaje po stronie organizatora i sędziów.
 2. Start wyścigu o godzinie 11.05 bezpośrednio po starcie zawodników wyścigu podstawowego.

Dział VI. ZMIANY

(jeżeli po umieszczeniu regulaminu na stronie internetowej www.gryfmaraton.pl zostaną dokonane jakiekolwiek zmiany to będą uwidocznione w tym dziale)
 1. W dniu 3.04.2018 dokonano zmiany w załączniku nr 1 – paragraf 2 otrzymuje brzmienie:W przypadku internetowych opłaty za kilku zawodników lub w przypadku zakupu kilku produktów opłaty mogą być zsumowane i wysłane z indywidualnego panelu jednego zawodnika.

Załącznik nr 1 - opłaty

§ 1. Opłaty należy uiścić maksymalnie do godziny 10.00 w dniu zawodów.

§ 2. W przypadku internetowych opłaty za kilku zawodników lub w przypadku zakupu kilku produktów opłaty mogą być zsumowane i wysłane z indywidualnego panelu jednego zawodnika.

§ 3. Ustala się następujące wysokości opłat:

 1. Gryf MTB:
  a)  wpłata do do godziny 10.00 w dniu zawodów                                          – 60 zł
  b)  wpłata gotówką w dniu zawodów                                                               – 90 zł
  c)   kategorie „0”                                                                                                     –  1 zł
  d)  jednorazowo za cały cykl do godziny 10.00 10.00 w dniu zawodów    – 200 zł
  e)   posiadacze kuponów rabatowych                                                                     1 zł
 1. Gryfik:
  a)  wpłata do do godziny 10.00 w dniu zawodów                                             – 40 zł
  b) wpłata gotówką w dniu zawodów                                                                   – 60 zł
  c)  dzieci do lat 13                                                                                                    –  1 zł
  d)  jednorazowo za cały cykl do wtorku przed I edycją do godziny 23.59  – 130 zł
  e)  posiadacze kuponów rabatowych                                                                      1 zł
 2. Opłaty za numer startowy i czujnik pomiaru czasu:
  a)  czujnik pomiaru czasu                                                                                    – 10 zł
  b)  numeru startowego                                                                                        – 10 zł
  c)  dodatkowy czujnik pomiaru czasu                                                                 -10 zł
  d)  duplikat numeru startowego                                                                         – 10 zł
 1. Inne opłaty:
  a)  dodatkowy obiad                                                                                             – 15 zł
  b)  dodatkowy obiad ½ porcji                                                                                – 9 zł
  c)  dodatkowa kawa, herbata, czekolada                                                            – 5 zł
  d)  wysłanie numeru startowego i talonów żywnościowych pocztą             – 10 zł
  e)  wysłanie numeru startowego i talonów żywnościowych kurierem        – 19 zł

Załącznik nr 2 – zasady wysłania numeru startowego.

 1. Organizator przed zawodami może wysłać pocztą lub za pośrednictwem kuriera numer startowy lub numery startowe wraz z kuponami żywnościowymi.
 2. Warunkiem jest uiszczenie opłaty startowej na co najmniej dwa tygodnie przed edycją.
 3. W przypadku wysyłki za pośrednictwem poczty numery startowe będą wysyłane listem poleconym.
 4. Wraz z numerem startowym mogą być wysyłane dodatkowe kupony żywnościowe pod warunkiem uiszczenia stosownej opłaty.
 5. Wysłanie numeru startowego nie jest równoznaczne z umieszczeniem zawodnika na liście startowej danej edycji, czynności rejestracyjne przed zawodami opisane są w regulaminie.
X