Odwiedź nas na:
Twój koszyk:

Regulamin

Wszystko co powinieneś wiedzieć przed startem.

Regulamin 2019 - do pobrania

Regulamin na rok 2019 jest dostepny do pobrania jako dokument PDF.

Regulamin zawodów Gryf Maraton - 2019

Przeczytaj koniecznie.

Dział I. ZASADY OGÓLNE

 1. Propagowanie kolarstwa sportowego i turystycznego wśród różnych grup społecznych.
 2. Rozbudowywanie form aktywnego wypoczynku.
 3. Uaktywnianie rodzin i grup znajomych do wspólnego rywalizowania i zabawy z rowerami.
 4. Ożywianie ducha sportowej walki w atmosferze przyjacielskiego współzawodnictwa.
 5. Ukazanie ciekawych i urokliwych miejsc otaczającej nas przyrody.
 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w imprezie pod nazwą  „GRYF MARATON”.
 2. Regulamin składa się z:„Działów”, które zawierają paragrafy, punkty, litery .
 3. Cykl „GRYF MARATON”,zwany dalej cyklemoznacza serię wyścigów w kolarstwie górskim na różnych dystansach.
 4. „KRÓTKI DYSTANS”wyścig na dystansie od 20 km do 35 km.
 5. „DŁUGI DYSTANS” wyścig na dystansie od 35 km do 65 km.
 6. „GRYFIK”wyścig dla dzieci, rodzin, poczatkujących zawodników itp.
 7. Klasyfikacja generalna cyklu, zwana dalej open, jest to ranking zawodników startujących w cyklu, bez podziału na kategorie wiekowe
 8. Klasyfikacja generalna Gryfika, zwana dalej open Gryfik, jest to ranking zawodników startujących w cyklu, bez podziału na kategorie.
 9. Klasyfikacja w poszczególnych kategoriach wiekowych cyklu, zwana dalejklasyfikacją końcową jest to ranking zawodników startujących w cyklu uwzględniający podział na płeć ikategorię wiekową.
 10. Klasyfikacja danej edycji, jest to ranking zawodników, którzy przejechali wyznaczoną trasę w danej edycji. Klasyfikacja będzieprezentowała czas przejazdu oraz ilość zdobytych punktów przez zawodnika z uwzględnieniem podziału na płeć i kategorię wiekową.
 11. Tabela –chronologiczne zestawienie zawodniczek i zawodników według różnych kryteriów.
 12. Sędzia –przedstawiciel Zachodniopomorskiego Związku Kolarskiego czuwający nad prawidłowym przebiegiem zawodów i przestrzeganiem niniejszego regulaminu.
 1. Uczniowski Klub Sportowy „Trygław” Gombrowicza 19/4 70-785 Szczecin zwany dalej organizatorem – dyrektor zawodów – Robert Lisowski
 1. I edycja 14.04.19 – Szczecin Szkoła Podstawowa nr 74 w Szczecinie
 2. II edycja 09.06.19 – Szczecin Szkoła Podstawowa nr 74 w Szczecinie
 3. III edycja 01.09.19 – Szczecin Szkoła Podstawowa nr 74 w Szczecinie
 4. IV edycja 29.09.19 – Szczecin Szkoła Podstawowa nr 74 w Szczecinie
 1. Zawodnicy zgłaszają swój udział w cyklu  za pośrednictwem Internetu.
 2. Zawodnicy posiadający profil zawodnika na stronie www.gryfmaraton.pl logują się i dokonują stosownej opłaty.
 3. Zawodnicy, którzy nie posiadają profilu zawodnika na stronie www.gryfmaraton.pl dokonują rejestracji, a następnie logują się i dokonują stosownej opłaty.
 4. Mimo zgłoszenia się za pośrednictwem Internetu zawodnicy zobowiązani są do stawienia się w dniu zawodów w biurze zawodów w godz. 8.00 -10.00  celem potwierdzenia uczestnictwa.
 5. Podczas potwierdzenia uczestnictwa, o którym jest mowa w poprzednim punkcie, zawodnik zostaje wpisany na listę startową danej edycji oraz dokonywana jest rejestracja czujnika pomiaru czasu umieszczonego na numerze startowym zawodnika.
 6. Obowiązkowe jest stawienie się do biura zawodów z numerem startowym z przyklejonym czujnikiem pomiaru czasu.
 7. W sytuacjach wyjątkowych można dokonać osobistego zgłoszenia w dniu zawodów w godz. 8.00 –  10.00 w biurze zawodów.
 8. Zasady zgłaszania drużyn omówiono w Dziale III.
 9. Rejestracja zawodnika przez Internet musi być dokonana do godziny 12.01 w dniu poprzedzającym zawody.
 1. Opłat należy dokonywać na stronie www.gryfmaraton.pl/zawody/oplaty lub uiścić  opłatę w dniu zawodów w godzinach od 8.00 do 10.00 w biurze zawodów.
 2. Niektóre opłaty startowe za uczestnictwo uiszczane w dniu zawodów są podwyższone.
 3. Wysokości i terminy poszczególnych opłat podano w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu.
 1. Zawodnicy startują z numerami startowymi przymocowanymi do kierownicy roweru tak aby był widoczny na całej powierzchni. Inne zamocowanie numeru może spowodować nieodczytanie numeru przez sędziego i aparaturę pomiarową.
 2. Każdy zawodnik otrzyma przed pierwszym startem numer startowy, który będzie przypisany mu we wszystkich edycjach cyklu.
 3. W przypadku zagubienia, zniszczenia lub przybycia na zawody bez numeru startowego organizator wyda uczestnikowi duplikat po uiszczeniu przewidzianej w regulaminie opłaty.
 4. Niedopuszczalny jest start z innym numerem niż przydzielony zawodnikowi w biurze zawodów przed pierwszym startem za wyjątkiem sytuacji opisanej w punkcie 9 tego paragrafu.
 5. W przypadku, gdy zawodnik wystartuje z innym numerem, zdobyte wcześniej punkty nie będą sumowane.
 6. Do pomiaru czasu mogą być użyte elektroniczne czujniki pomiaru czasu.
 7. Zawodnicy startują z czujnikami pomiaru czasu przyklejonymi do numerów startowych.
 8. Czujnik pomiaru czasu wydawany jest jeden na wszystkie edycje cyklu.
 9. W przypadku zagubienia, zniszczenia lub przybycia na zawody bez czujnika pomiaru czasu organizator wyda nowy czujnik za opłatą i w takim przypadku może być wydany zawodnikowi duplikat numeru startowego
 10. Czujnik pomiaru czasu wydawany jest razem z numerem startowym.
 11. W przypadku wydania więcej niż jednego czujnika zawodnik na kolejnych zawodach musi startować z ostatnio wydanym czujnikiem.
 1. Dokładna godzina startu poszczególnych wyścigów zostanie podana przed zawodami. Starty rozpoczną od godziny 10.55
 2. Na starcie, wydzielony zostanie sektor startowy, zwany dalej sektorem.
 3. Sektor przeznaczony będzie dla pierwszych 5 zawodniczek i 10 zawodników  w klasyfikacji open.
 4. O ustawieniu zawodników w sektorze podczas I edycji cyklu decyduje pozycja zajęta w klasyfikacji open roku poprzedniego.
 5. O ustawieniu zawodników w sektorze w kolejnych edycjach decyduje pozycja zawodników w klasyfikacji open bieżącego roku.
 6. Sektor zostanie otwarty 5 minut przed startem.
 7. Zawodnicy upoważnieni do wejścia do sektora będą wyczytywani..
 8. Zawodnikom nieuprawnionym zabrania się przebywania w sektorze pod groźbą otrzymania kary czasowej.
 9. Trasa oznakowana będzie taśmami oraz tablicami ze strzałkami
 10. Na trasie mogą występować odcinki niebezpieczne, strome podjazdy i zjazdy.
 11. Na skrzyżowaniach z drogami publicznymi należy zachować szczególną ostrożność.
 12. Na skrzyżowaniach dróg osoby zabezpieczające trasę mogą, w uzasadnionych przypadkach, zatrzymać nadjeżdżających zawodników.
 13. Zawodnicy zobowiązani są do bezwzględnego stosowania się do poleceń osób regulujących ruchem.
 14. Na trasie zawodów będzie znajdował się punkt żywieniowy (bufet).
 15. Klasyfikowani będą zawodnicy, którzy dojadą ma metę najpóźniej do godziny 15:00
 16. W szczególnych przypadkach czas o którym mowa w pkt. 15. może ulec wydłużeniu.
 1. W klasyfikacji danej edycji dekorowanych będzie trzech pierwszych zawodników.
 2. W klasyfikacji końcowej dekorowanych będzie trzech pierwszych zawodników.
 3. W klasyfikacji open dekorowani będą trzej pierwsi zawodnicy.
 4. Organizatorzy mogą przeprowadzić losowanie nagród rzeczowych wśród obecnych zawodników.
 5. Organizatorzy mogą wręczyć koszulki liderom w klasyfikacji open.
 6. W przypadku wręczenia koszulek, liderzy zobowiązani są do startowania w tych koszulkach.
 1. Zawodnicy mają prawo do składania protestów dotyczących klasyfikacji.
 2. O określonej przez organizatora godzinie, sędzia ogłasza w formie pisemnej, nieoficjalne wyniki na poszczególnych dystansach.
 3. Nieoficjalne wyniki prezentowane są w ogólnie dostępnym miejscu i w tym czasie zawodnicy mają możliwość kontroli rezultatów.
 4. W przypadku zauważenie nieścisłości zawodnik składa protest w formie pisemnej lub ustnej organizatorowi zawodów lub Sędziemu.
 5. Protesty, o których mowa w pkt. 4 zawodnicy składają w dniu imprezy w ciągu 30 minut od ogłoszenia nieoficjalnych wyników.
 6. Protesty dotyczące klasyfikacji można także składać drogą internetową w terminie do 3 dni od opublikowania wyników na stronie internetowej cyklu.
 7. Protesty rozpatruje Sędzia i organizator.
 8. Protesty należy składać drogą elektroniczną z wykorzystaniem formularza znajdującego się na stronie Internetowej zawodów.
 1. Sędzia może zdyskwalifikować zawodnika za niesportowe zachowanie,
 2. Dyskwalifikacji podlega zawodnik startujący bez kasku.
 3. Dyskwalifikacji podlegać będzie zawodnik nie przestrzegający zasad określonych w niniejszym regulaminie.
 4. Fakt dyskwalifikacji zawodnika zostanie odnotowany w tabeli.
 5. Zawodnik, który wystartuje z numerem startowym przydzielonym innemu zawodnikowi, nie będzie klasyfikowany.
 6. Sędzia może zastosować karę czasową ewentualnie może upomnieć zawodnika co zostanie odnotowane w tabeli.
 1. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
 2. W przypadku rezygnacji z udziału w zawodach organizator nie zwraca opłat.
 3. Zawody mogą odbywać się przy nieograniczonym ruchu drogowym.
 4. Zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność i przestrzegać przepisów ruchu drogowego.
 5. Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania poleceń służb porządkowych i ratunkowych.
 6. Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany za wytłumaczenie.
 7. Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność i ponosi odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody wyrządzone przez siebie.
 8. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki spowodowane przez uczestników.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.
 10. Przez akceptację niniejszego regulaminu uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami.
 11. Udział w cyklu oznacza bezwzględną akceptację niniejszego regulaminu.
 12. Organizator w porozumieniu z sędzią może odmówić prawa do startu zawodnikom, którym zostało udowodnione stosowanie dopingu. Nie przewiduje się odmowy w formie pisemnej.
 13. Osoby, które nie ukończyły 18 lat startują za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów.
 14. Każdy uczestnik cyklu jest zobowiązany do jazdy w kasku sztywnym.
 15. Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub opiekunów prawnych).
 16. Zawodnicy poniżej 15 roku życie mogą startować wyłącznie w GRYFIKU.
 17. W przypadku wyniku ex aequo o kolejności będzie decydował czas.

Dział II. KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA

 1. KRÓTKI DYSTANS 20 km – 35 km
 2. DŁUGI DYSTANS 35 km– 65 km
 3. GRYFIK około 5 km – 10 km
 4. I edycja cyklu to wyścig, podczas którego zawodnicy będą mieli do pokonania 2 lub 3. (opis załącznik nr 2)
 5. II i III edycja cyklu to wyścigi, podczas których zawodnicy będą mieli do pokonania jedną pętlę, a zawodnicy deklarujący start na DŁUGIM DYSTANSIE, dodatkowo drugą pętlę. (opis załącznik nr 3 i załącznik nr 4)
 6. IV edycja cyklu to indywidualny wyścig na czas (opis załącznik nr 5)
 1. Zawodnicy w poszczególnych edycjach zdobywają punkty do klasyfikacji końcoweji open.
 2. Do wyniku w open i w klasyfikacji końcowej będą brane pod uwagę punkty z trzech najlepszych edycji cyklu. .
 3. Punkty przydzielane będą według następującego wzoru:

  ilość punktów = (czas zwycięzcy open/ czas zawodnika, dla którego są liczone pkt-y) x 500 [ krótki dystans ]

  ilość punktów = (czas zwycięzcy open/ czas zawodnika, dla którego są liczone pkt-y) x 510 [ długi dystans ]

  ilość punktów = (czas zwycięzcy open/ czas zawodnika, dla którego są liczone pkt-y) x 100 [ gryfik ]

 4. W trakcie trwania cyklu będą sporządzane następujące tabele:
  a)  open kobieca i męska
  b)  klasyfikacja końcowa
  c)  danej edycji
 1. Kategorie wiekowe ustala się jako różnicę miedzy rokiem bieżącym, a rokiem urodzenia.
 2. Szczegółowy podział na kategorie wiekowe opisano w dziale IV.

Dział III. KLASYFIKACJA ZESPOŁOWA

 1. Do drużyny mogą byś zgłoszone osoby zrzeszone w klubach sportowych, stowarzyszeniach lub reprezentanci placówek oświatowych, firmy itp. Jak również osoby nigdzie nie zrzeszone np. rodziny lub grupy znajomych.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo ingerencji w nazwę drużyny w przypadku powielenia się nazw lub przekroczenia ogólnie przyjętych norm społecznych.
 1. Zgłoszenie składu drużyny dokonuje się jednorazowo.
 2. Drużynę będzie można zgłosić w dowolnym czasie trwania cyklu z tym, że udział drużyny w klasyfikacji drużynowej będzie liczony od edycji przed którą zgłoszono drużynę.
 3. W czasie trwania cyklu nie można dopisywać zawodników do istniejącej już drużyny.
 4. W klasyfikacji zespołowej będą uczestniczyć zespoły, które zgłosiły od 3 do 15 osób.
 5. Zgłoszenie drużyny dokonuje się wyłącznie przez Internet, do godziny 12.00 dnia poprzedzającego start.
 1. Do klasyfikacji zespołowej danej edycji zalicza się trzy najlepsze wyniki zawodników z danej drużyny.
 2. W danej edycji sklasyfikowana będzie tylko ta drużyna, która ukończy wyścig w składzie co najmniej 3 – osobowym.
 3. Oficjalne wyniki po poszczególnych edycjach zostaną podane na stronie internetowej po zawodach razem z oficjalnymi wynikami indywidualnymi.
 4. Suma punktów, zdobytych przez drużynę we wszystkich edycjach, będzie decydować o miejscu zajętym przez zespół w całym cyklu.

Dział IV. KATEGORIE WIEKOWE

Kategorie kobiece:

 • kat. K 0:           od 15 lat do 17 lat
 • kat. K 1:           od 18 lat do 23 lat
 • kat. K 2:           od 24 lat do 30 lat
 • kat. K 3:           od 31 lat do 40 lat
 • kat. K 4:           od 41 lat i więcej

Kategorie męskie:

 • kat  M 0:          od 15 lat do 17 lat
 • kat. M 1:          od 18 lat do 23 lat
 • kat. M 2:          od 24 lat do 30 lat
 • kat. M 3:          od 31 lat do 35 lat
 • kat. M 3+:        od 36 lat do 40 lat
 • kat. M 4:          od 41 lat do 45 lat
 • kat. M 4+:        od 46 lat do 50 lat
 • kat. M 5:           od 51 lat do 60 lat
 • kat. M 6:           od 61 lat i więcej

Kategorie kobiece:

Kategorie męskie:

 • kat. M 1:          od 18 lat do 23 lat
 • kat. M 2:          od 24 lat do 30 lat
 • kat. M 3:          od 31 lat do 40 lat
 • kat. M 4:          od 41 lat do 50 lat
 • kat. M 5:          od 51 lat i więcej

Kategorie kobiece:

 • 11-12 – żak
 • 13-14 – młodziczka
 • 15-16 – juniorka młodsza
 • 17-18 – juniorka
 • 19- włącznie i powyżej – seniorka

Kategorie męskie:

 • 11-12 – żak
 • 13-14 – młodzik
 • 15-16 – junior młodszy
 • 17-18 – junior
 • 19- włącznie i powyżej – senior

Dział VI. ZMIANY

(jeżeli po umieszczeniu regulaminu na stronie internetowej www.gryfmaraton.pl zostaną dokonane jakiekolwiek zmiany to będą uwidocznione w tym dziale)

(jeżeli po umieszczeniu regulaminu na stronie internetowej www.gryfmaraton.pl zostaną dokonane jakiekolwiek zmiany to będą uwidocznione w tym dziale)

 

W dniu 11.03.19 w paragrafie 5 dodano punkt 9 o następującej treści:

„Rejestracja zawodnika przez Internet musi być dokonana do godziny 12.01 w dniu poprzedzającym zawody.”


W dniu 08.04.19 w załączniku nr 1 – opłaty w paragrafie 3 pkt 2 litera c dokonano następującej zmiany:

było – „do lat 13”

zmieniono na – ”12 włącznie (kategoria żak)”


W dniu  15.04.19 w paragrafie 2 punkt 7 wykreślono „i dystanse”.


W dniu 29.08.19 w paragrafie 7 punkt 1 dopisano:

„…tak aby był widoczny na całej powierzchni. Inne zamocowanie numeru może spowodować nieodczytanie numeru przez sędziego i aparaturę pomiarową.”


W dniu 20.09.19 zmieniono Załącznik nr 5. IV edycja cyklu „Czasozwierz” w całości.

Załącznik nr 1 - opłaty

§ 1. Opłaty należy uiścić maksymalnie do godziny 10.00 w dniu zawodów.
§ 2. W przypadku internetowych opłat za kilku zawodników lub w przypadku zakupu kilku produktów opłaty mogą być zsumowane i wysłane przez jedną osobę.
§ 3. Ustala się następujące wysokości opłat:

 1. Gryf MTB:
  a) wpłata do godziny 23.59 dzień przed zawodami – 60 zł
  b) wpłata w dniu zawodów gotówką – 90 zł
  c) kategorie „0” – 12 zł
  d) jednorazowo za cały cykl do godziny 23.59 dzień przed I edycją – 200 zł
 1. Gryfik:
  a) wpłata do godziny 23.59 dzień przed zawodami – 40 zł
  b) wpłata w dniu zawodów gotówką – 60 zł
  c) dzieci do lat 12 włącznie (kategoria żak) – 12 zł
  d) jednorazowo za cały cykl do godziny 23.59 dzień przed zawodami – 130 zł
 2. Opłaty za numer startowy i czujnik pomiaru czasu:
  a) numer z czujnik pomiaru czasu – 10 zł
  b) duplikat numeru z czujnikiem – 10 zł
 1. Inne opłaty:
  a) dodatkowy obiad – 15 zł
  b) dodatkowa kawa, herbata, czekolada – 5 zł

Załącznik nr 2 – I edycja cyklu „Błysk szprychy” (Trasa interwałowa)

Wyścig odbywać się będzie na pętli o długości około 15 km. Zawodnicy deklarujący start na Krótkim Dystansie będą mieli do pokonania dwie pętle. Zawodnicy deklarujący start na Długim Dystansie będą mieli do pokonania 3 pętle. Każda pętla zaczyna się i kończy na linii startu i mety.

Start będzie wspólny dla Krótkiego i Długiego Dystansu. Gryfik wystartuje osobno. Dokładne godziny startu zostaną podane przed zawodami na stronie internetowej w godzinowym rozkładzie dnia.

Załącznik nr 3 - II edycja cyklu „7 tysięcy obrotów” (Trasa „szybka”)

Wyścig odbywać się będzie na jednej pętli o długości około 25 km – Dystans Krótki. Zawodnicy deklarujący start na Długim Dystansie będą mieli do pokonania tę samą pętlę co Dystans Krótki i dodatkowo inną pętlę o długości około 20 km. Druga pętla rozpocznie się po przejechaniu linii mety pierwszej pętli.

Start będzie wspólny dla Krótkiego i Długiego Dystansu. Gryfik wystartuje osobno. Dokładne godziny startu zostaną podane przed zawodami na stronie internetowej w godzinowym rozkładzie dnia.

Załącznik nr 4 - III edycja cyklu „Smocze łby” (Długie podjazdy, urozmaicona nawierzchnia)

Wyścig odbywać się będzie na jednej pętli o długości około 25 km – Dystans Krótki. Zawodnicy deklarujący start na Długim Dystansie będą mieli do pokonania tę samą pętlę co Dystans Krótki i dodatkowo inną pętlę o długości około 20 km. Druga pętla rozpocznie się po przejechaniu linii mety pierwszej pętli.

Start będzie wspólny dla Krótkiego i Długiego Dystansu. Gryfik wystartuje osobno. Dokładne godziny startu zostaną podane przed zawodami na stronie internetowej w godzinowym rozkładzie dnia.

Załącznik nr 5 - IV edycja cyklu „Czasozwierz”

Zawodnicy Gryfika startują co 1 minutę.

Zawodnicy jadący na długi i krótki dystans startują co 1 minutę za wyjątkiem zawodników rozstawionych, którzy startują co 2 minuty.
Start pierwszego zawodnika z Gryfika około godziny 10.50.

Kolejność startu poszczególnych dystansów i długość tras.
1. Gryfik około 3-4 km
2. Długi i Krótki dystans około 20-22 km

Gryfik.
1. Pierwsi startują zawodnicy rozstawieni od miejsca 5. do 1. w open. Następnie pozostali zgodnie z kolejnością zgłoszeń w biurze (co 1 min) 5 minut przerwy miedzy Gryfikiem, a długim dystansem.

Długi dystans.
1. Pierwsze startują dwie pierwsze zawodniczki w open K. Następnie startują zawodnicy rozstawieni od miejsca 10. do 1. w open M (start co 2 min.)
2. 5 minut przerwy po zawodnikach rozstawionych.
3. Po przerwie startują pozostali zawodnicy zgodnie z kolejnością zgłoszeń w biurze (start co 1 min) Do 10 min przerwy między dystansem długim i krótkim.


Krótki dystans.
1. Pierwsze startują dwie pierwsze zawodniczki w open K. Następnie startują zawodnicy rozstawieni od miejsca 10. do 1. w open M (start co 2 min.)
2. 5 minut przerwy po zawodnikach rozstawionych.
3. Po przerwie startują pozostali zawodnicy zgodnie z kolejnością zgłoszeń w biurze (start co 1 min)

Zapisy i inne informacje.
1. Zapisy od 8.00 do 10.00 z ustaleniem kolejności startu.
2. Wywieszenie listy startowej około 10.20
3. Zawodnicy zobowiązani są do punktualnego stawienia się na start.
4. W przypadku wystąpienie nieprzewidzianych okoliczności uniemożliwiających start, zawodnik musi wcześniej ten fakt zgłosić sędziemu.
5. Taki zawodnik wystartuje ewentualnie w późniejszym terminie.
6. Jeżeli zawodnik nie zgłosi awarii lub innej racjonalnej przyczyny uniemożliwiającej start w wyznaczonym terminie może zostać niedopuszczony do startu.
7. Informacja o starcie poszczególnych zawodników będzie podawana przez spikera.
8. Do pokonania będzie jedna pętla jednakowa na długim i krótkim dystansie.
9. Wszystkie podane wyżej czasy mogą ulec zmianie.

Zaleca się deklaracje dystansów analogicznie do poprzednich edycji.

X