+48 602 620 650
Odwiedź nas na:

Regulamin

Wszystko co powinieneś wiedzieć przed startem.

Regulamin 2017 - do pobrania

Regulamin na rok 2017 jest dostepny do pobrania jako dokument PDF.

Regulamin zawodów Gryf Maraton - 2017

Przeczytaj koniecznie.

Dział I. ZASADY OGÓLNE oraz KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA

 1. Propagowanie kolarstwa sportowego i turystycznego wśród różnych grup społecznych.
 2. Rozbudowywanie form aktywnego wypoczynku.
 3. Uaktywnianie rodzin i grup znajomych do wspólnego rywalizowania i zabawy rowerami.
 4. Ożywianie ducha sportowej walki w atmosferze przyjacielskiego współzawodnictwa.
 5. Ukazanie ciekawych i urokliwych miejsc otaczającej nas przyrody
 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w imprezie pod nazwą  „GRYF MARATON”.
 2. Regulamin składa się z:„Działów”, które zawierająparagrafypunktylitery .
 3. Cykl „GRYF MARATON”, zwany dalej cyklem oznacza serię wyścigów w kolarstwie górskim.
 4. Klasyfikacja generalna, zwana dalej open, jest to ranking zawodników startujących w cyklu, bez podziału na kategorie wiekowe z podziałem na Długi dystans i Krótki dystans..
 5. Klasyfikacja końcowa cyklu, jest to ranking zawodników startujących w cyklu uwzględniający podział na płeć, kategorię wiekową oraz Długi dystans i Krótki dystans.
 6. Klasyfikacja danej edycji, jest to ranking zawodników, którzy przejechali wyznaczone trasy w danej edycji. Klasyfikacja będzie  prezentowała czas przejazdu oraz ilość zdobytych punktów przez zawodnika z uwzględnieniem podziału na płeć, dystans i kategorię wiekową.
 7. Tabela  – chronologiczne zestawienie zawodniczek i zawodników według różnych kryteriów.
 8. Sędzia – przedstawiciel zachodniopomorskiego Związku Kolarskiego czuwający nad prawidłowym przebiegiem zawodów i przestrzeganiem niniejszego regulaminu.
 1. Uczniowski Klub Sportowy „Trygław” Szczecin zwany dalej organizatorem – dyrektor zawodów – Robert Lisowski
 2. Konto bankowe PKO BP 06 1020 4812 0000 0002 0045 0916
 1. I edycja 23.04.17 – Szczecin Szkoła Podstawowa nr 74 w Szczecinie
 2. II edycja 04.06.17 – Szczecin Szkoła Podstawowa nr 74 w Szczecinie
 3. III edycja 03.09.17 – Szczecin Szkoła Podstawowa nr 74 w Szczecinie
 4. IV edycja 24.09.17 – Szczecin Szkoła Podstawowa nr 74 w Szczecinie
 1. Wyścig będzie się odbywał na dystansie około 30 km – 45 km (Zmiana 26.08.17 patrz Dział III)
 1. Zawodnicy w poszczególnych edycjach zdobywają punkty do klasyfikacji końcowej i open.
 2. Do wyniku w open i w klasyfikacji końcowej będą brane pod uwagę punkty z trzech najlepszych edycji cyklu. .
 3. Punkty przydzielane będą według następującego wzoru:  ilość punktów = (czas zwycięzcy open / czas zawodnika, dla którego liczone są pkt-y) * 500
 4. W trakcie trwania cyklu będą sporządzane następujące tabele:
  1. open kobieca i męska
  2. końcowa cyklu
  3. drużyn
 1. Kategorie kobiece:
  kat. K 0:           od 15 lat do 17 lat
  kat. K 1:           od 18 lat do 23 lat
  kat. K 2:           od 24 lat do 30 lat
  kat. K 3:           od 31 lat do 40 lat
  kat. K 4:           od 41 lat i więcej
 2. Kategorie męskie:
  kat  M 0:           od 15 lat do 17 lat
  kat. M 1:           od 18 lat do 23 lat
  kat. M 2:           od 24 lat do 30 lat
  kat. M 3:           od 31 lat do 40 lat
  kat. M 4:           od 41 lat do 50 lat
  kat. M 5:           od 51 lat do 60 lat
  kat. M 6:           od 61 lat i więcej
 1. Zawodnicy dokonują zgłoszenia za pośrednictwem Internetu, do godziny 12:00 dnia poprzedzającego zawody.
 2. Zawodnicy, którzy dokonali zgłoszenia przez Internet, zobowiązani są do stawienia się w dniu imprezy do biura zawodów do godziny 10.00 celem potwierdzenia uczestnictwa.
 3. W sytuacjach wyjątkowych można dokonać osobistego zgłoszenia w dniu imprezy do godziny 10,00 w biurze zawodów.
 4. Zasady zgłaszania drużyn omówiono w dziale IIRegulamin klasyfikacji zespołowej”.
 5. Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest dokonanie opłaty startowej w wysokości zgodnej z regulaminem.
 6. W przypadku dokonania opłaty startowej w formie przelewu  bankowego lub przekazu pocztowego, należy okazać dowód  wpłaty w biurze zawodów podczas zgłoszenia.
 7. Osoby, które nie ukończyły 18 lat startują za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów.
 8. Każdy uczestnik cyklu jest zobowiązany do jazdy w kasku sztywnym.
 9. Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub opiekunów prawnych).
 1. Opłatę startową należy uiścić do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia imprezy. Wpłatę należy kierować na konto bankowe organizatora.
 2. W dniu zawodów opłaty startowe przyjmowane będą w biurze zawodów w godzinach, od 8.00 do 10.00
 3. Wysokość opłaty startowej:
  1. wpłata na konto bankowe                             – 60 zł
  2. wpłata w dniu imprezy w biurze zawodów       – 60 zł
  3. kategorie „0”                            – 0 zł
  4. jednorazowo przed pierwszą edycją – za cały cykl       – 200 zł
 4. Opłaty za czujniki pomiaru czasu i duplikaty numeru startowego
  1. czujnik pomiaru czasu                     – 0 zł
  2. duplikat numeru startowego            – 10 zł
 5. Wpłaty należy kierować na konto: Uczniowski Klub Sportowy Trygław Szczecin (UKS „TRYGŁAW”) nr konta 06 1020 4812 0000 0002 0045 0916z dopiskiem Maraton mtb
 6. W przypadku braku dowodu wpłaty uczestnik wpłaca opłatę startową gotówką w biurze zawodów.
 7. W przypadku, o którym mowa w pkt. 6 organizator zwróci opłatę startową jeżeli wcześniej opłacono start w zawodach.
 8. Zwrot opłaty startowej odbędzie na wniosek wpłacającego, który zobowiązany jest poinformować organizatora drogą elektroniczną biuro@gryfmaraton.pl
 1. Zawodnicy startują z numerami startowymi przymocowanymi do kierownicy roweru.
 2. Każdy zawodnik otrzyma przed pierwszym startem numer startowy, który będzie przypisany mu  we wszystkich edycjach cyklu.
 3. W przypadku zagubienia, zniszczenia lub przybycia na zawody bez numeru startowego organizator wyda uczestnikowi duplikat za opłatą.
 4. Niedopuszczalny jest start z innym numerem niż przydzielony po raz pierwszy.
 5. W przypadku, gdy zawodnik wystartuje z innym numerem, zdobyte wcześniej punkty nie będą sumowane do klasyfikacji końcowej oraz open.
 6. Do pomiaru czasu mogą być użyte elektroniczne czujniki pomiaru czasu.
 7. Zawodnicy startują z czujnikami pomiaru czasu przyklejonymi do numerów startowych.
 8. Czujnik pomiaru czasu wydawany jest jeden na wszystkie edycje cyklu.
 9. W przypadku zagubienia, zniszczenia lub przybycia na zawody bez czujnika pomiaru czasu organizator wyda nowy czujnik.
 10. Zmianę czujnika czasu należy zgłosić obsłudze elektronicznego pomiaru czasu.
 11. Czujnik pomiaru czasu wydawany jest razem z numerem startowym.
 12. W przypadku wydania więcej niż jednego czujnika zawodnik na kolejnych zawodach musi startować z ostatnio wydanym czujnikiem.
 1. Start wszystkich kategoriach wiekowych odbędzie się ze startu wspólnego, o godzinie 11.00
 2. Na starcie,  wydzielony zostanie sektor startowy, zwany dalej sektorem.
 3. Sektor przeznaczony będzie dla pierwszych 5 zawodniczek i 10 zawodników  w klasyfikacji open.
 4. O ustawieniu zawodników w sektorze podczas I edycji cyklu decyduje pozycja zajęta w klasyfikacji open roku poprzedniego.
 5. O ustawieniu zawodników w sektorze w kolejnych edycjach decyduje pozycja zawodników w klasyfikacji open bieżącego roku.
 6. Sektor zostanie otwarty 5 minut przed startem.
 7. Zawodnicy upoważnieni do wejścia do sektora będą wyczytywani..
 8. Zawodnikom nieuprawnionym zabrania się przebywania w sektorze.
 9. Trasa oznakowana będzie taśmami oraz tablicami ze strzałkami  kierunkowymi.
 10. Na trasie mogą występować odcinki niebezpieczne, strome podjazdy i zjazdy.
 11. Organizator oznakuje skrzyżowania tras z drogami publicznymi tabliczkami ostrzegawczymi. Na tych skrzyżowaniach należy zachować szczególną ostrożność.
 12. Na skrzyżowaniach dróg osoby zabezpieczające trasę mogą, w uzasadnionych przypadkach, zatrzymać nadjeżdżających zawodników.
 13. Zawodnicy zobowiązani są do bezwzględnego stosowania się do poleceń osób regulujących ruchem.
 14. Na trasie zawodów będzie znajdował się punkt żywieniowy (bufet).
 15. Limit czasu – klasyfikowani będą zawodnicy, którzy dojadą ma metę najpóźniej do godziny 14.30
 16. Limit czasu może zostać zmieniony przed zawodami lub w trakcie wyścigu w zależności od warunków atmosferycznych. (Zmiana 26.08.17 patrz Dział III)
 1. W klasyfikacji danej edycji dekorowanych będzie 6 pierwszych zawodników.
 2. W klasyfikacji końcowej dekorowani będą trzej pierwsi zawodnicy.
 3. W klasyfikacji open dekorowani będą 3 pierwsi zawodnicy.
 4. Organizatorzy mogą przeprowadzić losowanie nagród rzeczowych wśród obecnych zawodników.
 5. Organizatorzy mogą wręczyć  koszulki liderom w klasyfikacji open.
 6. W przypadku wręczenia  koszulek, liderzy zobowiązani są do startowania w tych koszulkach.
 1. Zawodnicy mają prawo do składania protestów dotyczących klasyfikacji.
 2. O określonej przez organizatora godzinie, sędzia  ogłasza w formie pisemnej, nieoficjalne wyniki na poszczególnych dystansach.
 3. Nieoficjalne wyniki prezentowane są w ogólnie dostępnym miejscu i w tym czasie zawodnicy mają możliwość kontroli rezultatów.
 4. W przypadku zauważenie nieścisłości zawodnik składa protest wyłącznie w formie pisemnej w biurze zawodów.
 5. Protesty, o których mowa w pkt. 4 zawodnicy składają w dniu imprezy w ciągu 30 minut od ogłoszenia nieoficjalnych wyników.
 6. Protesty dotyczące klasyfikacji można także składać drogą internetową w terminie do 3 dni od opublikowania wyników na stronie internetowej cyklu.
 7. Protesty rozpatruje sędzia i organizator.
 8. Protesty należy składać drogą elektroniczną na adres biuro@gryfmaraton.pl
 1. Sędzia może zdyskwalifikować zawodnika za nie sportowe zachowanie, a w szczególności za nie udzielenie pomocy innemu zawodnikowi, który uległ wypadkowi na trasie.
 2. Dyskwalifikacji podlega zawodnik startujący bez kasku.
 3. Dyskwalifikacji podlegać będzie zawodnik nie przestrzegający zasad określonych w niniejszym regulaminie.
 4. Fakt dyskwalifikacji zawodnika zostanie odnotowany w tabeli.
 5. Zawodnik, który wystartuje z numer startowym przydzielonym innemu zawodnikowi, nie będzie klasyfikowany.
 6. Sędzia może zastosować karę czasową ewentualnie może upomnieć zawodnika co zostanie odnotowane w tabeli.
 1. Zawody odbędą  się bez względu na warunki atmosferyczne.
 2. W przypadku rezygnacji z udziału w zawodach organizator nie zwraca opłaty startowej.
 3. Zawody mogą  odbywać się przy nieograniczonym ruchu drogowym.
 4. Zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność i przestrzegać przepisów ruchu drogowego.
 5. Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania poleceń służb porządkowych i ratunkowych.
 6. Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany za wytłumaczenie.
 7. Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność i ponosi odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody wyrządzone przez siebie.
 8. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki spowodowane przez uczestników.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.
 10. Przez akceptację niniejszego regulaminu uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami.
 11. Udział w cyklu oznacza bezwzględną akceptację niniejszego regulaminu.
 12. Organizator w porozumieniu z sędzią może odmówić prawa do startu zawodnikom, którym zostało udowodnione stosowanie dopingu. Nie przewiduje się odmowy w formie pisemnej.

Dział II. REGULAMIN KLASYFIKACJI ZESPOŁOWEJ

 1. Do drużyny mogą byś zgłoszone osoby zrzeszone w klubach sportowych, stowarzyszeniach lub  reprezentanci placówek oświatowych, firmy itp. Jak również osoby nigdzie nie zrzeszone np. rodziny lub grupy znajomych.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo ingerencji w  nazwę drużyny w przypadku powielenia się nazw lub przekroczenia ogólnie przyjętych norm społecznych.
 1. Zgłoszenie składu drużyny dokonuje się jednorazowo.
 2. Drużynę będzie można zgłosić w dowolnym czasie trwania cyklu z tym, że udział drużyny w klasyfikacji drużynowej będzie liczony od edycji przed którą zgłoszono drużynę.
 3. W czasie trwania cyklu nie można dopisywać zawodników do istniejącej już drużyny.
 4. W klasyfikacji zespołowej będą uczestniczyć zespoły, które zgłosiły od 3 do 10 osób.
 5. Zgłoszenie drużyny dokonuje się wyłącznie przez Internet, do godziny 12.00 dnia poprzedzającego start.
 1. Do klasyfikacji zespołowej danej edycji zalicza się trzy najlepsze wyniki  zawodników z danej drużyny.
 2. W danej edycji sklasyfikowana będzie tylko ta drużyna, która ukończy wyścig w składzie co najmniej 3 – osobowym.
 3. Oficjalne wyniki po poszczególnych edycjach zostaną podane na stronie internetowej po zawodach razem z oficjalnymi wynikami indywidualnymi.
 4. Suma punktów, zdobytych przez drużynę we wszystkich edycjach, będzie decydować o miejscu zajętym przez zespół w całym cyklu.

Dział III. ZMIANY

(jeżeli po umieszczeniu regulaminu na stronie internetowej www.gryfmaraton.pl zostaną dokonane jakiekolwiek zmiany to będą uwidocznione w tym dziale)

W § 5. DYSTANSE w punkcie 1) dodano: – 45 km

W § 11. START I TRASA dodano punkt: 16)

X